Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2510010
(11)  Číslo patentu  20502 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10794936.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  07.12.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2510010 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  25.11.2015 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  09015310, 10173407 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  10.12.2009, 19.08.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP, EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  17.10.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.07.2016 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 16/28  A61P 35/00  A61P 37/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2010/069090 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2011/070024 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  F. Hoffmann-La Roche AG; Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  DIMOUDIS Nikolaos; Laberstrasse 9, 82407 Wielenbach; DE;
FERTIG Georg; St.-Klara-Strasse 2, 82377 Penzberg; DE;
FIDLER Alexander; Barbarastrasse 10, 82377 Penzberg; DE;
KALUZA Klaus; Tankenrain 3, 82362 Weilheim; DE;
THOMAS Marlene; Amselsteig 12, 79618 Rheinfelden; DE;
RIES Carola; St.-Klara-Strasse 9, 82377 Penzberg; DE;
SEEBER Stefan; Mitterweg 2, 82404 Sindelsdorf; DE;
LANZENDOERFER Martin; -, deceased; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová, Bušová Eva, JUDr.; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Protilátky, viažuce sa na ľudskú CSF1R extracelulárnu doménu 4 a ich použitie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  07.12.2023 
   Maximálna platnosť do  07.12.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.07.2016 7/2016 SC4A
 
EP 2510010
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 25.02.2016 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2510010
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 21.12.2015 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 24.11.2016 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 28.11.2017 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 27.11.2018 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 22.11.2019 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 18.11.2020 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 15.11.2021 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 18.11.2022 298,50 EUR 13

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2510010
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 24.02.2016 Typ Doručené
Plná moc 24.02.2016 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 29.02.2016 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 15.06.2016 Typ Odoslané
EP 2510010
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku