Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2442729
(11)  Číslo patentu  29015 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10788943.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  17.06.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2442729 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  01.08.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  484258 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  15.06.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  25.04.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.03.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61B 17/04  A61B 17/06  A61F 2/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/CN2010/074012 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2010/145547 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Easylap Ltd.; 30 Ha"ella Street PO Box 128, 73150 Kfar Truman; IL 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MIZRAHY, Moshe; 2 Yatzitz Street, 69419 Tel Aviv; IL;
RIMER, Ofer; 63 Ha'Ella Street, 73150 Kfar Truman; IL;
ALTMAN, Nir; Kibbutz Kfar Etzion, 90912; IL;
FABIAN, Einat; 30 Ha'Ella Street POB 128, 73150 Kfar Truman; IL 
(74)  Zástupca (-ovia)  TOMEŠ - Patentová a známková kancelária, s.r.o.; Koprivnická 36, 841 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Spôsob a súprava na opravu tkaniva 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  17.06.2019 
   Maximálna platnosť do  17.06.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.03.2019 3/2019 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 03.03.2020 3/2020 MM4A
 
EP 2442729
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.11.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2442729
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2442729
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 31.10.2018 Typ Doručené
1a Sprievodný list 31.10.2018 Typ Doručené
1b Opis 31.10.2018 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 12.11.2018 Typ Platba
3 Doplnenie materiálov 27.12.2018 Typ Doručené
3a Plná moc 27.12.2018 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 31.01.2019 Typ Odoslané
EP 2442729
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku