Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2509963
(11)  Číslo patentu  20369 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10788479.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  06.12.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2509963 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  25.11.2015 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  267155 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  07.12.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  17.10.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.07.2016 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 239/48  A61K 31/506  A61P 35/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2010/059108 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2011/071821 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Novartis AG; Lichtstrasse 35, 4056 Basel; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BERGHAUSEN Joerg; Novartis Pharma AG, Werk Klybeck, Postfach, CH-4002 Basel; CH;
KAPA Prasad Koteswara; Novartis, One Health Plaza, East Hanover, NJ 07936; US;
MCKENNA Joseph; Novartis, One Health Plaza, East Hanover New Jersey 07936; US;
SLADE Joel; Novartis, One Health Plaza, East Hanover New Jersey 07936; US;
WU Raeann; Novartis, One Health Plaza, East Hanover New Jersey 07936; US;
DU Zhengming; Novartis, One Health Plaza, East Hanover New Jersey 07936; US;
STOWASSER Frank; Novartis Pharma AG, Werk Klybeck, Postfach, CH-4002 Basel; CH 
(74)  Zástupca (-ovia)  Záthurecká Romana, JUDr.; Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica; SK 
(54)  Názov  Kryštalické formy 3-(2,6-dichlór-3,5-dimetoxyfenyl)-1-{6-[4-(4-etylpiperazín-1-yl)-fenylamino]-pyrimidín-4-yl}-1-metylurey a ich solí  
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  06.12.2023 
   Maximálna platnosť do  06.12.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.07.2016 7/2016 SC4A
 
EP 2509963
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 09.02.2016 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2509963
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 07.01.2016 132,50 EUR 6 06.07.2018 16,50 EUR
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 12.02.2016 398,00 EUR 7 06.07.2018 265,50 EUR
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 27.11.2017 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 21.11.2018 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 04.12.2019 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 18.11.2020 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 18.11.2021 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 18.11.2022 298,50 EUR 13

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2509963
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 09.02.2016 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 11.02.2016 Typ Platba
Plná moc 09.03.2016 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 27.06.2016 Typ Odoslané
rozhodnutie o vrátení preplatku z udržiavacieho poplatku 07.06.2018 Typ Odoslané
rozhodnutie o vrátení preplatku z udržiavacieho poplatku 07.06.2018 Typ Odoslané
vnútrospisový list 29.06.2018 Typ Interné listy
EP 2509963
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku