Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
EP 2506831
(11)  Patent Number  15654 
(96)  European Application Number  10787650.0 
(96)  European Application Date  01.12.2010 
(97)  European Patent Number  2506831 
(24)  Date from Which European Patent Has Effect  20.11.2013 
(31)  Priority Number  266368 P 
(32)  Priority Date  03.12.2009 
(33)  Country or Authority of Priority  US 
(97)  European Application Publication Date  10.10.2012 
(45)  European Patent Translation Publication Date  06.05.2014 
(51)  International Patent Classification  A61K 9/10  A61K 31/165  A61K 47/02  A61K 47/32  A61K 47/36  A61P 27/02  A61K 9/14   
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(86)  International Application Number  PCT/US2010/058563 
(87)  International Publication Number  WO 2011/068872 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Novartis AG; 4002 Basel; CH 
(72)  Inventor(s)  CHOWHAN Masood A.; 3521 Lake Tahoe Drive, Arlington, Texas 76016; US;
GHOSH Malay; 4221 Kirkland Court, Fort Worth, Texas 76109; US;
HAN Wesley Wehsin; 2400 Winding Hollow Lane, Arlington, Texas 76006; US;
ASGHARIAN Bahram; 7009 Lake Powell, Arlington, Texas 76016; US 
(74)  Attorney(s)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Title  Suspenzia nanočastíc obsahujúca polymér karboxyvinilu 
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  platný 
   Licence Offer  No 
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Modified Wordings and Corrected Translations, Corrections   
   Published Patent  PDF 
   Published Translation of Claims   
   Revocation of Patent   
   Patent in Force minimum until  01.12.2022 
   Patent in Force maximum until  01.12.2030 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 06.05.2014 5/2014 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 03.03.2020 3/2020 PC4A
3 Prevody a prechody práv na európske patenty 03.03.2020 3/2020 PC4A
 
EP 2506831
S/N Fee Title Date Year Fee
1 51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 06.12.2013 4 82,50 EUR
2 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 12.11.2014 5 99,50 EUR
3 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 05.11.2015 6 116,00 EUR
4 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 01.12.2016 7 132,50 EUR
5 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 27.11.2017 8 149,00 EUR
6 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 29.11.2018 9 165,50 EUR
7 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 28.11.2019 10 199,00 EUR
8 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 24.11.2020 11 232,00 EUR
9 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 24.11.2021 12 265,50 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 2506831
S/N Item Name Date Type Document
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 15.01.2014 Type Delivered
1a Plná moc 15.01.2014 Type Delivered
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 20.01.2014 Type Payment
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 10.04.2014 Type Sent document
4 Žiadosť o zápis prechodu 09.12.2019 Type Delivered
4a Príloha inde neuvedená 09.12.2019 Type Delivered
5 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 10.12.2019 Type Payment
6 Žiadosť o zápis prevodu 09.12.2019 Type Delivered
6a Doklad o prevode 09.12.2019 Type Delivered
6b Plná moc 09.12.2019 Type Delivered
7 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 10.12.2019 Type Payment
8 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 31.01.2020 Type Sent document
EP 2506831
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Prevod majiteľa 31.01.2020 Alcon Research, LLC Alcon Research, Ltd.
2 Prevod majiteľa 31.01.2020 Novartis AG Alcon Research, LLC
3 Zápis alebo zmena zástupcu 31.01.2020 inventa Patentová a známková kancelária s.r.o. Advokátska kancelária, Bušová, Ursínyová, Bušo, Bušová Eva, JUDr.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku