Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2507230
(11)  Číslo patentu  27099 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10787393.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  01.12.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2507230 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  17.01.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  09177640, 10186537 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  01.12.2009, 05.10.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP, EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  10.10.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.08.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 413/12  C07D 413/14  C07D 419/12  A01N 43/80   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2010/068605 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2011/067272 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Syngenta Participations AG; Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  CASSAYRE Jérôme Yves; Syngenta Crop Protection Münchwilen AG, Schaffhauserstrasse, CH-4332 Stein; CH;
RENOLD Peter; Syngenta Crop Protection Münchwilen AG, Schaffhauserstrasse, CH-4332 Stein; CH;
EL QACEMI Myriem; Syngenta Crop ProtectionMünchwilen AG, Schaffhauserstrasse, CH-4332 Stein; CH;
PITTERNA Thomas; Syngenta Crop Protection Münchwilen AG, Schaffhauserstrasse, CH-4332 Stein; CH;
TOUEG Julie Clementine; Syngenta Crop Protection Münchwilen AG, Schaffhauserstrasse, CH-4332 Stein; CH 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Insekticídne zlúčeniny na základe izoxazolínových derivátov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  01.12.2023 
   Maximálna platnosť do  01.12.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.08.2018 8/2018 SC4A
 
EP 2507230
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 23.04.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2507230
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 27.11.2018 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 22.11.2019 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 18.11.2020 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 15.11.2021 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 18.11.2022 298,50 EUR 13

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2507230
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 17.04.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 17.04.2018 Typ Doručené
Plná moc 17.04.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 17.04.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 25.04.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 06.07.2018 Typ Odoslané
EP 2507230
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku