Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2504698
(11)  Číslo patentu  27833 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10787078.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  25.11.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2504698 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  14.03.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102009047146 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  25.11.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  03.10.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.11.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01N 33/50   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2010/068235 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2011/064308 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Pachmann, Ulrich; Brandenburger Strasse 30, 95448 Bayreuth; DE;
Pachmann, Katharina; Brandenburger Strasse 30, 95448 Bayreuth; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Pachmann, Ulrich; Brandenburger Strasse 30, 95448 Bayreuth; DE;
Pachmann, Katharina; Brandenburger Strasse 30, 95448 Bayreuth; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Spôsob predpovedania odpovede nádorového ochorenia na terapeutický postup 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  25.11.2023 
   Maximálna platnosť do  25.11.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.11.2018 11/2018 SC4A
 
EP 2504698
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 24.07.2018 162,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2504698
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 15.11.2018 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 13.11.2019 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 18.11.2020 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 16.11.2021 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 16.11.2022 298,50 EUR 13

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2504698
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad patentového spisu v dodatočnej lehote 18.07.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 18.07.2018 Typ Doručené
Plná moc 18.07.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 18.07.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 26.07.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 05.10.2018 Typ Odoslané
EP 2504698
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku