Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2506978
(11)  Číslo patentu  18285 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10785440.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  06.12.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2506978 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  27.08.2014 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102009056717 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  04.12.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  10.10.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.06.2015 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B03C 1/247   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2010/068933 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2011/067402 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Exner-Geiger Technology GmbH & Co. KG; Bahnhofstraβe 19, 38685 Langelsheim; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Exner Hubertus; Am Zauberberg 1 A, 38667 Bad Harzburg; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová, Bušová Eva, JUDr.; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Zariadenie a spôsob na separáciu častíc s odlišnou elektrickou vodivosťou 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  06.12.2023 
   Maximálna platnosť do  06.12.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.06.2015 6/2015 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 02.12.2019 12/2019 PC4A
 
EP 2506978
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 24.11.2014 116,00 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 04.10.2019 30,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2506978
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 06.10.2014 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 04.12.2015 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 23.11.2016 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 27.11.2017 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 29.11.2018 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 11.10.2019 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 15.10.2020 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 30.09.2021 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 16.11.2022 298,50 EUR 13

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2506978
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 21.11.2014 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 26.11.2014 Typ Platba
formálne nedostatky podania prekladu EP 08.01.2015 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 10.03.2015 Typ Doručené
Plná moc 02.04.2015 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 19.05.2015 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prechodu 07.10.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prechode 07.10.2019 Typ Doručené
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 08.10.2019 Typ Platba
oznámenie o zápise prevodu/prechodu 07.11.2019 Typ Odoslané
EP 2506978
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 06.11.2019 Exner-Geiger Technology GmbH & Co. KG Exner Hubertus
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku