Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
EP 2506978
(11)  Patent Number  18285 
(96)  European Application Number  10785440.8 
(96)  European Application Date  06.12.2010 
(97)  European Patent Number  2506978 
(24)  Date from Which European Patent Has Effect  27.08.2014 
(31)  Priority Number  102009056717 
(32)  Priority Date  04.12.2009 
(33)  Country or Authority of Priority  DE 
(97)  European Application Publication Date  10.10.2012 
(45)  European Patent Translation Publication Date  02.06.2015 
(51)  International Patent Classification  B03C 1/247   
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(86)  International Application Number  PCT/EP2010/068933 
(87)  International Publication Number  WO 2011/067402 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Exner-Geiger Technology GmbH & Co. KG; Bahnhofstraβe 19, 38685 Langelsheim; DE 
(72)  Inventor(s)  Exner Hubertus; Am Zauberberg 1 A, 38667 Bad Harzburg; DE 
(74)  Attorney(s)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová, Bušová Eva, JUDr.; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava 1; SK 
(54)  Title  Zariadenie a spôsob na separáciu častíc s odlišnou elektrickou vodivosťou 
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  platný 
   Licence Offer  No 
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Modified Wordings and Corrected Translations, Corrections   
   Published Patent  PDF 
   Published Translation of Claims   
   Revocation of Patent   
   Patent in Force minimum until  06.12.2023 
   Patent in Force maximum until  06.12.2030 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.06.2015 6/2015 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 02.12.2019 12/2019 PC4A
 
EP 2506978
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 24.11.2014 116,00 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 04.10.2019 30,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 2506978
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Year Refund Date Refunded Amount
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 06.10.2014 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 04.12.2015 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 23.11.2016 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 27.11.2017 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 29.11.2018 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 11.10.2019 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 15.10.2020 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 30.09.2021 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 16.11.2022 298,50 EUR 13

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 2506978
S/N Item Name Date Type Document Payment
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 21.11.2014 Type Delivered
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 26.11.2014 Type Payment
formálne nedostatky podania prekladu EP 08.01.2015 Type Sent document
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 10.03.2015 Type Delivered
Plná moc 02.04.2015 Type Delivered
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 19.05.2015 Type Sent document
Žiadosť o zápis prechodu 07.10.2019 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad o prechode 07.10.2019 Type Delivered
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 08.10.2019 Type Payment
oznámenie o zápise prevodu/prechodu 07.11.2019 Type Sent document
EP 2506978
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Prevod majiteľa 06.11.2019 Exner-Geiger Technology GmbH & Co. KG Exner Hubertus
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku