Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2490940
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10785231.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  19.10.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2490940 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  30.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  20168109 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  22.10.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IL 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  29.08.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B64F 1/04  G08B 13/196   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IL2010/000857 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2011/048591 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Israel Aerospace Industries Ltd.; Ben Gurion International Airport, 70100 Lod; IL 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ABERSHITZ, Abraham; 56 Smilanski Street, 42433 Netanya; IL;
HAMMEL, David; 42 Mordechai Street, 36023 Kiryat Tivon; IL 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  UAV systém a spôsob 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2490940
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 13.10.2021 12 265,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2490940
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 30.09.2021 Typ Doručené
1a Opis 30.09.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 30.09.2021 Typ Doručené
1c Sprievodný list 30.09.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 11.10.2021 Typ Platba
EP 2490940
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku