Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2504003
(11)  Číslo patentu  23444 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10784416.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  23.11.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2504003 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  09.11.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  264129 P, 263698 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  24.11.2009, 23.11.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  03.10.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.08.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/18  A61K 9/00  A61P 9/12   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2010/057844 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2011/063400 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Cardioxyl Pharmaceuticals, Inc.; Exchange East, Suite 212, 1450 Raleigh Road, Chapel Hill, NC 27517; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KALISH Vincent J.; 344 Dubois Road, Annapolis, Maryland 21401; US;
MAZHARI Reza; 551 Allegheny Avenue, Towson, Maryland 21204; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Donory nitroxilu na liečenie pulmonálnej hypertenzie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  23.11.2022 
   Maximálna platnosť do  23.11.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.08.2017 8/2017 SC4A
 
EP 2504003
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 02.11.2016 7 132,50 EUR
2 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 04.01.2017 7 132,50 EUR
36 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 17.10.2017 8 149,00 EUR
37 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 29.10.2018 9 165,50 EUR
38 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 28.10.2019 10 199,00 EUR
39 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 15.10.2020 11 232,00 EUR
40 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 13.10.2021 12 265,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2504003
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 22.02.2017 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 01.02.2017 Typ Doručené
2a Plná moc 01.02.2017 Typ Doručené
2b Opis 01.02.2017 Typ Doručené
3 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 03.02.2017 Typ Doručené
3a Plná moc 03.02.2017 Typ Doručené
3b Opis 03.02.2017 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 03.08.2017 Typ Odoslané
5 rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (duplicitná platba) 09.07.2018 Typ Odoslané
6 vnútrospisový list 11.07.2018 Typ Interné listy
EP 2504003
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku