Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2467232
(11)  Číslo patentu  29906 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10782850.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  11.05.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2467232 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  17.10.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  0909700 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  05.06.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  GB 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  27.06.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.06.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B23P 19/04  B60J 10/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/CA2010/000723 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2010/139046 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Milan Conception; 4280, boulevard de Portland, Sherbrooke, QC J1L 0A3; CA 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Michaud, Steeve; 3591, Gouin E. No 106, Montreal, Quebec H1H 5V7; CA;
Langlois, Benoit; 3591, Gouin E. No 106, Montreal, Quebec H1H 5V7; CA 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Zlepšený systém na vkladanie skrytého pripevňovacieho zariadenia 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  11.05.2023 
   Maximálna platnosť do  11.05.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.06.2019 6/2019 SC4A
 
EP 2467232
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.01.2019 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2467232
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 03.05.2019 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 06.05.2020 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 26.04.2021 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 22.04.2022 298,50 EUR 13

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2467232
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 03.01.2019 Typ Doručené
Opis 03.01.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 03.01.2019 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 09.01.2019 Typ Platba
Doplnenie materiálov 04.02.2019 Typ Doručené
Plná moc 04.02.2019 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 03.05.2019 Typ Odoslané
EP 2467232
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 08.04.2019 Milan Conception Milan Conception
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku