Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2493342
(11)  Číslo patentu  18417 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10782535.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  28.10.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2493342 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  31.12.2014 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  09252501 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  29.10.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  05.09.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.07.2015 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A24F 47/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2010/006598 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2011/050964 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Philip Morris Products S.A.; Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  GREIM Olivier; Chemin Des Sources, CH-1423 Villars-Burquin; CH;
PLOJOUX Julien; Rue Micheli-du-Crest, CH-1205; CH;
RUSCIO Dani; Route de Troub 29, CH-2088 Cressier; CH 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava 36; SK 
(54)  Názov  Elektricky ohrievaný fajčiarsky systém a zdokonalený ohrievač 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy  PDF   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  28.10.2023 
   Maximálna platnosť do  28.10.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.07.2015 7/2015 SC4A
2 Sprístupnené preklady zmenených znení európskych patentových spisov 24.11.2022 22/2022 SC4A
 
EP 2493342
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 25.03.2015 116,00 EUR
03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 06.05.2019 2,00 EUR
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 13.10.2022 116,00 EUR 03.11.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2493342
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 27.10.2015 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 25.10.2016 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 26.10.2017 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 26.10.2018 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 24.09.2019 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 23.10.2020 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 27.10.2021 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 27.10.2022 298,50 EUR 13

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2493342
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Vrátenie správneho poplatku Typ Interné listy
Vyjadrenie referenta pre vrátenie poplatku Typ Interné listy
Vyjadrenie referenta pre vrátenie poplatku Typ Interné listy
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 20.03.2015 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 20.03.2015 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 27.03.2015 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 11.06.2015 Typ Odoslané
Žiadosť o vydanie výpisu z registra, druhopisu, kópie, odpisu 03.05.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 03.05.2019 Typ Doručené
03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 09.05.2019 Typ Platba
sprievodný list k výpisu z registra EP 13.05.2019 Typ Odoslané
Preklad zmeneného znenia európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 11.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 11.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 11.10.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 11.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 12.10.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o vrátenie poplatku 18.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 19.10.2022 Typ Odoslané
rozhodnutie o vrátení preplatku 26.10.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu zmeneného EP 04.11.2022 Typ Odoslané
EP 2493342
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku