Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2501822
(11)  Číslo patentu  25661 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10782133.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  17.11.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2501822 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  16.08.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  261886 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  17.11.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  26.09.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.03.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C12N 1/02  C12P 21/02  C12P 21/00  C12N 5/00  C07K 1/36  C07K 16/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2010/056924 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2011/062926 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  E. R. Squibb & Sons, L.L.C.; Route 206 and Province Line Road, Princeton, NJ 08540; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ARUNAKUMARI Alahari; 1 Beechwood Drive, Pennington New Jersey 08534; US;
DAI Xiao-Ping; c/o Bristol-Myers Squibb Company, 519 Route 173, Bloomsbury New Jersey 08804; US;
GARCIA Javier; c/o Bristol-Myers Squibb Company 519 Route 173, Bloomsbury New Jersey 08804; US;
MARTEL Richard; c/o Bristol-Myers Squibb Company 519 Route 173, Bloomsbury, New Jersey 08804; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Spôsoby na zvýšenú produkciu proteínov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  17.11.2022 
   Maximálna platnosť do  17.11.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.03.2018 03/2018 SC4A
 
EP 2501822
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
6 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 17.10.2017 8 149,00 EUR
7 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 15.10.2018 9 165,50 EUR
8 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 10.10.2019 10 199,00 EUR
9 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 15.10.2020 11 232,00 EUR
10 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 13.10.2021 12 265,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2501822
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 06.11.2017 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 31.10.2017 Typ Doručené
2a Opis 31.10.2017 Typ Doručené
2b Plná moc 31.10.2017 Typ Doručené
2c Príloha inde neuvedená 31.10.2017 Typ Doručené
2d Sprievodný list 31.10.2017 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 28.02.2018 Typ Odoslané
EP 2501822
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku