Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2498759
(11)  Číslo patentu  29554 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10782116.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  12.11.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2498759 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  01.08.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  261173 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  13.11.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  19.09.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  06.05.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/155  A61K 31/351  A61K 45/06  A61K 9/20   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2010/056577 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2011/060290 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  AstraZeneca AB; ., 151 85 Södertälje; SE;
AstraZeneca UK Limited; 1 Francis Crick Avenue, Cambridge Biomedical Campus Cambridge CB2 0AA; GB 
(72)  Pôvodca (-ovia)  HALLGREN, Agneta; C/o Astrazeneca R&D Molndal, 431 83 Molndal; SE;
SWENSON, Ralf Magnus Werner; C/o Astrazeneca R&D Molndal, 431 83 Molndal; SE 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Tabletová formulácia s okamžitým uvoľňovaním 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  12.11.2022 
   Maximálna platnosť do  12.11.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 06.05.2019 5/2019 SC4A
 
EP 2498759
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2498759
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 15.10.2018 165,50 EUR 9
2 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 10.10.2019 199,00 EUR 10
3 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 15.10.2020 232,00 EUR 11
4 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 13.10.2021 265,50 EUR 12

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2498759
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad patentového spisu v dodatočnej lehote 14.12.2018 Typ Doručené
1a Sprievodný list 14.12.2018 Typ Doručené
1b Plná moc 14.12.2018 Typ Doručené
1c Plná moc 14.12.2018 Typ Doručené
1d Opis 14.12.2018 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 21.12.2018 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 01.04.2019 Typ Odoslané
EP 2498759
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku