Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2498758
(11)  Číslo patentu  28518 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10782113.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  12.11.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2498758 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  25.07.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  261087 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  13.11.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  19.09.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  08.01.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 9/20  A61K 9/24  A61K 31/155  A61K 45/06  A61K 31/70  A61K 31/7004  A61K 31/7034  A61K 31/7042   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2010/056529 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2011/060256 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  AstraZeneca AB; ., 151 85 Södertälje; SE;
AstraZeneca UK Limited; 1 Francis Crick Avenue, Cambridge Biomedical Campus Cambridge CB2 0AA; GB 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ABEBE, Admassu; c/o Bristol Myers Squibb Company Route 206 and Province Line Road, Princeton, NJ 08543; US;
MARTIN, Kyle; c/o Brisol Myers Squibb Company Route 206 and Province Line Road, Princeton, NJ 08543; US;
PATEL, Jatin, M.; c/o Bristol Myers Squibb Company Route 206 and Province Line Road, Princeton, NJ 08543; US;
DESAI, Divyakant; c/o Bristol Myers Squibb Company Route 206 and Province Line Road, Princeton, NJ 08543; US;
TIMMINS, Peter; c/o Bristol Myers Squibb Company Route 206 and Province Line Road, Princeton, NJ 08543; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Prípravky vo forme dvojvrstvových tabliet 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  50010-2020 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  12.11.2022 
   Maximálna platnosť do  12.11.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 08.01.2019 01/2019 SC4A
 
EP 2498758
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 15.10.2018 9 165,50 EUR
2 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 15.11.2018 9 331,00 EUR
3 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 10.10.2019 10 199,00 EUR
4 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 15.10.2020 11 232,00 EUR
5 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 13.10.2021 12 265,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2498758
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 27.09.2018 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 24.09.2018 Typ Doručené
2a Sprievodný list 24.09.2018 Typ Doručené
2b Plná moc 24.09.2018 Typ Doručené
2c Opis 24.09.2018 Typ Doručené
3 Doplnenie materiálov 09.11.2018 Typ Doručené
3a Plná moc 09.11.2018 Typ Doručené
3b Sprievodný list 09.11.2018 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 30.11.2018 Typ Odoslané
5 rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (duplicitná platba) 14.02.2019 Typ Odoslané
6 rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (duplicitná platba) 18.02.2019 Typ Odoslané
7 vnútrospisový list 18.02.2019 Typ Interné listy
8 všeobecný referátnik 21.02.2019 Typ Odoslané
9 Oznámenie o podaní žiadosti o udelenie Dodatkového ochranného osvedčenia 28.04.2020 Typ Doručené
EP 2498758
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku