Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2509955
(11)  Číslo patentu  28662 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10779334.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  07.10.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2509955 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  25.04.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2439CH2009, 2636CH2009, 158CH2010, 1513CH2010, 1514CH2010, 265540 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  08.10.2009, 30.10.2009, 25.01.2010, 02.06.2010, 02.06.2010, 01.12.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IN, IN, IN, IN, IN, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  17.10.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.02.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/415  A61K 31/4155  A61P 35/00  C07D 231/12  C07D 401/04  C07D 401/12  C07D 401/14  C07D 403/04  C07D 403/12  C07D 403/14  C07D 413/12  C07D 413/14  C07D 417/12  C07D 417/14   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2010/002535 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2011/042797 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Rhizen Pharmaceuticals S.A.; Fritz Courvoisier 40, 2300 La Chaux de Fonds; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MUTHUPPALANIAPPAN, Peyyappan; c/o Incozen Therapeutics Pvt. Ldt. "Spectrum" Discovery Zone SP Biotech Park Phase I, Shameerpet Hyderabad 500 078; IN;
VISWANADHA, Srikant; c/o Incozen Therapeutics Pvt. Ldt. "Spectrum" Discovery Zone SP Biotech Park Phase I, Shameerpet Hyderabad 500 078; IN;
MERIKAPUDI, Gayatri, Swaroop; c/o Incozen Therapeutics Pvt. Ldt. "Spectrum" Discovery Zone SP Biotech Park Phase I, Shameerpet Hyderabad 500 078; IN;
VAKKALANKA, Swaroop, Kumar, V.S.; c/o Rhizen Pharmaceuticals S.A. Fritz Courvoisier 40, CH-2300 La Chaux de Fonds; CH 
(74)  Zástupca (-ovia)  Záthurecká Romana, JUDr., INPARTNERS GROUP; Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica 1; SK 
(54)  Názov  Pyrazolové derivátové modulátory kanála vápnika aktivovaného uvoľnením vápnika 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  07.10.2022 
   Maximálna platnosť do  07.10.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.02.2019 2/2019 SC4A
 
EP 2509955
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2509955
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 26.09.2018 165,50 EUR 9
2 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 23.09.2019 199,00 EUR 10
3 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 26.08.2020 232,00 EUR 11
4 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 27.09.2021 265,50 EUR 12

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2509955
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 31.07.2018 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 25.07.2018 Typ Doručené
2a Opis 25.07.2018 Typ Doručené
2b Sprievodný list 25.07.2018 Typ Doručené
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 11.10.2018 Typ Odoslané
4 Odpoveď na správu úradu 08.12.2018 Typ Doručené
4a Plná moc 08.12.2018 Typ Doručené
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 14.01.2019 Typ Odoslané
EP 2509955
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku