Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2486185
(11)  Číslo patentu  26402 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10777052.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  05.10.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2486185 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  01.11.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  0956929 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  05.10.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  15.08.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.05.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  D06N 3/14  D06N 3/00  D06M 15/564  D06M 15/568  D06M 15/572  D03D 15/00  D03D 13/00  D03D 15/20  D03D 15/30  D03D 15/40  D03D 15/44  D03D 15/50  D03D 15/547  D03D 15/60  D03D 15/62  D03D 15/63  D03D 15/65  D03D 15/67  D03D 15/68   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/FR2010/052094 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2011/042653 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Porcher Industries; . ., 383 00 Badinières; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  VERAN Stéphane; 12 rue Jules Pin, F-73100 Aix Les Bains; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Ľahká tkanina, najmä na plachtu určenú na plachtenie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  05.10.2022 
   Maximálna platnosť do  05.10.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.05.2018 5/2018 SC4A
 
EP 2486185
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 09.02.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2486185
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 17.09.2018 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 17.09.2019 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 17.09.2020 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 20.09.2021 265,50 EUR 12

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2486185
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 26.01.2018 Typ Doručené
Opis 26.01.2018 Typ Doručené
Plná moc 26.01.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 26.01.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 13.02.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 16.04.2018 Typ Odoslané
EP 2486185
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku