Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2496583
(11)  Číslo patentu  18264 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10776433.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  21.10.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2496583 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  10.12.2014 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  257140 P, 372938 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  02.11.2009, 12.08.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  12.09.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.06.2015 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 493/08  A61K 31/357  A61K 45/06   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2010/054775 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2011/051864 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Pfizer Inc.; 235 East 42nd Street, New York, NY 10017; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MASCITTI Vincent; Pfizer Global Research and Development, Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANNOVÁ-TOMEŠ, Patentová a známková kancelária, Tomeš Pavol, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Deriváty dioxa-bicyklo[3.2.1]oktán-2,3,4-triolu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  21.10.2023 
   Maximálna platnosť do  21.10.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.06.2015 6/2015 SC4A
 
EP 2496583
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 10.03.2015 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2496583
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 15.07.2015 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 28.09.2016 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 27.09.2017 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 26.09.2018 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 23.09.2019 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 02.10.2020 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 17.09.2021 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 19.09.2022 298,50 EUR 13

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2496583
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 02.03.2015 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 02.03.2015 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 12.03.2015 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 19.05.2015 Typ Odoslané
EP 2496583
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku