Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2488423
(11)  Číslo patentu  20828 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10774149.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  13.10.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2488423 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  30.03.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  1037405 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  16.10.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  NL 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  22.08.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.09.2016 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B65D 75/58  B32B 7/12  B32B 15/08  B32B 27/32  B32B 27/34  B32B 27/36  C09D 17/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2010/065298 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2011/045329 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  PPG Europe B.V.; Amsterdamseweg 14, 1422 AD Uithoorn; NL 
(72)  Pôvodca (-ovia)  AKKERMAN Matthias Anthonie Johannes; Hondiusstraat 31, NL-3602 PH Maarssen; NL;
BORMANS Niels Ward; Jan Toebacklaan 10, NL-1401 CW Bussum; NL 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Patentová, známková a právna kancelária; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Vrecko obsahujúce kompozíciu farbiva pre náterovú hmotu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  13.10.2022 
   Maximálna platnosť do  13.10.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.09.2016 09/2016 SC4A
 
EP 2488423
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 12.10.2016 7 132,50 EUR
2 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 20.09.2017 8 149,00 EUR
3 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 12.10.2017 8 149,00 EUR
4 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 10.10.2018 9 165,50 EUR
5 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 24.10.2019 10 398,00 EUR
6 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 13.10.2020 11 232,00 EUR
7 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 12.10.2021 12 265,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2488423
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 27.04.2016 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 29.04.2016 Typ Platba
3 Plná moc 03.06.2016 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 09.08.2016 Typ Odoslané
5 rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (duplicitná platba) 06.03.2018 Typ Odoslané
6 vnútrospisový list 13.03.2018 Typ Interné listy
EP 2488423
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku