Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2424991
(11)  Číslo patentu  28821 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10772363.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  27.04.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2424991 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  06.06.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  174982 P, 268059 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  02.05.2009, 08.06.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  07.03.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.02.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 48/00  C07K 14/475  C12N 15/79  C12N 15/864   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2010/001239 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2010/129021 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Genzyme Corporation; 50 Binney Street, Cambridge, MA 02142; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  PASSINI, Marco, A.; 14 Nightingale Drive, Shrewsbury MA 01545; US;
SHIHABUDDIN, Lamya; 1933 Commonwealth Avenue, Brighton MA 02135; US;
CHENG, Seng, H.; 10 Jennison Circle, Natick MA 01760; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Génová terapia pre neurodegeneratívne ochorenia 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  27.04.2019 
   Maximálna platnosť do  27.04.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.02.2019 2/2019 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 07.01.2020 1/2020 MM4A
 
EP 2424991
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2424991
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2424991
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 14.09.2018 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 06.09.2018 Typ Doručené
2a Opis 06.09.2018 Typ Doručené
2b Plná moc 06.09.2018 Typ Doručené
2c Sprievodný list 06.09.2018 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 11.01.2019 Typ Odoslané
EP 2424991
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 20.12.2018 Genzyme Corporation Genzyme Corporation
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku