Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2493503
(11)  Číslo patentu  19637 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10771102.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  27.10.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2493503 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  12.08.2015 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  09174104, 255290 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  27.10.2009, 27.10.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  05.09.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.03.2016 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 39/00  C07K 16/28  G01N 33/50   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2010/066207 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2011/051307 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Amgen Research (Munich) GmbH; Staffelseestrasse 2, 814 77 München; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  NAGORSEN Dirk; c/o Amgen Research (Munich) GmbH, Staffelseestrasse 2, 81477 Munich; DE;
KUFER Peter; c/o Amgen Research (Munich) GmbH, Staffelseestrasse 2, 81477 Munich; DE;
ZUGMAIER Gerhard; c/o Amgen Research (Munich) GmbH, Staffelseestrasse 2, 81477 Munich; DE;
BAEUERLE Patrick; c/o Amgen Research (Munich) GmbH, Staffelseestrasse 2, 81477 Munich; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Režim dávkovania pri podávaní CD19xCD3 bišpecifickej protilátky 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  27.10.2021 
   Maximálna platnosť do  27.10.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.03.2016 03/2016 SC4A
 
EP 2493503
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 07.10.2015 6 116,00 EUR
2 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 13.09.2016 7 132,50 EUR
3 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 18.09.2017 8 149,00 EUR
4 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 17.09.2018 9 165,50 EUR
5 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 30.09.2019 10 199,00 EUR
6 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 22.09.2020 11 232,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2493503
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 30.10.2015 Typ Doručené
1a Plná moc 30.10.2015 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 05.11.2015 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 15.02.2016 Typ Odoslané
4 Preklad zmeneného znenia európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 01.04.2021 Typ Doručené
4a Opis 01.04.2021 Typ Doručené
4b Plná moc 01.04.2021 Typ Doručené
4c Sprievodný list 01.04.2021 Typ Doručené
5 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.04.2021 Typ Platba
EP 2493503
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku