Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2485724
(11)  Číslo patentu  20740 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10768898.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  06.10.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2485724 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  10.02.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  09172365 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  06.10.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  15.08.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.08.2016 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/185  A61P 3/10   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2010/064920 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2011/042465 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Dompé farmaceutici s.p.a.; Via S. Martino Della Battaglia 12, 201 22 Milano; IT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  PIEMONTI Lorenzo; Diabetes Research Institute (HSR-DRI), San Raffaele Scientific Institute, Via Olgettina 60, I-20132 Milano; IT;
DAFFONCHIO Luisa; c/o Dompé S.p.A., Località Campo di Pile snc, I-67100 L`Aquila AQ; IT;
ALLEGRETTI Marcello; c/o Dompé S.p.A., Località Campo di Pile snc, I-67100 L`Aquila AQ; IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zivko Mijatovic and Partners, s. r. o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Sulfónamidy na prevenciu diabetu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  06.10.2023 
   Maximálna platnosť do  06.10.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.08.2016 8/2016 SC4A
 
EP 2485724
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 19.04.2016 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2485724
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 21.09.2016 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 20.09.2017 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 19.09.2018 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 19.09.2019 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 18.09.2020 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 20.09.2021 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 20.09.2022 298,50 EUR 13

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2485724
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 15.04.2016 Typ Doručené
Plná moc 21.04.2016 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.04.2016 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 03.08.2016 Typ Odoslané
EP 2485724
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku