Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2488170
(11)  Číslo patentu  16083 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10765762.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  15.10.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2488170 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  22.01.2014 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  09384004 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  16.10.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  22.08.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.07.2014 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/135  A61K 31/415  A61K 45/06  A61P 29/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2010/006317 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2011/045075 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ESTEVE PHARMACEUTICALS, S.A.; Passeig de la Zona Franca, 109, 4ª Planta, 08038 Barcelona; ES 
(72)  Pôvodca (-ovia)  PORTILLO SALIDO Enrique; C/ Santa Ana 27, 4[deg] 1a, 08002 Barcelona; ES;
VIDELA CES Sebastià; C/Turó 11, 08017 Barcelona; ES 
(74)  Zástupca (-ovia)  BACHRATÁ & BACHRATÝ OFFICE, Bachratá Magdaléna, Mgr.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Kompozície zahŕňajúce tramadol a celecoxib na liečenie bolesti 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  15.10.2023 
   Maximálna platnosť do  15.10.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.07.2014 7/2014 SC4A
2 Zmeny mien 05.08.2019 8/2019 TC4A
 
EP 2488170
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 17.03.2014 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2488170
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 09.10.2014 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 12.10.2015 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 07.10.2016 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 16.10.2017 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 11.10.2018 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 03.10.2019 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 28.09.2020 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 17.09.2021 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 19.09.2022 298,50 EUR 13

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2488170
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 17.03.2014 Typ Doručené
Plná moc 17.03.2014 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 19.03.2014 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 06.06.2014 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 03.06.2019 Typ Doručené
Plná moc 03.06.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 03.06.2019 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 03.06.2019 Typ Doručené
Plná moc 03.06.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 03.06.2019 Typ Doručené
oznámenie o zápise zmeny 01.08.2019 Typ Odoslané
EP 2488170
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 01.08.2019 ESTEVE PHARMACEUTICALS, S.A. Laboratorios del Dr. Esteve, S.A.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku