Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2480714
(11)  Číslo patentu  22700 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10762855.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  27.07.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2480714 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  31.08.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  11762009, 15692009 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  27.07.2009, 05.10.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  AT, AT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  01.08.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.05.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B05D 7/08  D06N 7/00  B27K 3/15  B27K 3/34  B27N 7/00  C09D 5/24  C09D 5/02  C09D 5/03  C09D 5/10   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/AT2010/000276 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2011/011804 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Mikowitsch Herbert; Carl Zwillinggasse 23, 2340 Mödling; AT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Mikowitsch Herbert; Carl Zwillinggasse 23, 2340 Mödling; AT 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANNOVÁ-TOMEŠ, Patentová, technická a známková kancelária, Hörmannová Zuzana, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Spôsob povrchovej úpravy lisovanej dosky na báze dreva 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  27.07.2023 
   Maximálna platnosť do  27.07.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.05.2017 5/2017 SC4A
 
EP 2480714
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 05.12.2016 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2480714
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 20.06.2017 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 01.08.2018 331,00 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 17.06.2019 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 08.06.2020 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 08.06.2021 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 21.06.2022 298,50 EUR 13

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2480714
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 28.11.2016 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 07.12.2016 Typ Platba
Doplnenie materiálov 03.02.2017 Typ Doručené
Plná moc 03.02.2017 Typ Doručené
Sprievodný list 03.02.2017 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 18.04.2017 Typ Odoslané
EP 2480714
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku