Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉ







PRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2417301
(11)  Číslo patentu  20401 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10762539.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  09.04.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2417301 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  25.11.2015 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  168098 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  09.04.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  15.02.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.07.2016 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E02B 5/02  E02B 8/08   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2010/030633 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2010/118389 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Rapidblocs Limited; 5 Churchill Drive, Moresby Parks, Whitehaven Cumbria CA28 8UZ; GB 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SHIPLEY Scott Richmond; 318 McConnell Drive, Lyons Colorado 80540; US;
LAIRD Andrew Duncan; 5 Churchill Drive Moresby Parks, Whitehaven Cumbria CA28 8UZ; GB 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Rekonfigurovateľný prekážkový systém pre riečny kanál 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  09.04.2022 
   Maximálna platnosť do  09.04.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.07.2016 07/2016 SC4A
 
EP 2417301
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 31.03.2016 7 132,50 EUR
2 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 30.03.2017 8 149,00 EUR
3 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 29.03.2018 9 165,50 EUR
4 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 01.04.2019 10 199,00 EUR
5 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 01.04.2020 11 232,00 EUR
6 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 06.04.2021 12 265,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2417301
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 04.02.2016 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 15.02.2016 Typ Platba
3 Plná moc 16.03.2016 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 29.06.2016 Typ Odoslané
EP 2417301
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku