Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2470555
(11)  Číslo patentu  18323 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10757791.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  29.09.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2470555 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  24.12.2014 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  256344 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  30.10.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  04.07.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.07.2015 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 7/62   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2010/064472 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2011/051070 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Xellia Pharmaceuticals ApS; P.O. Box 1736, 2300 Københaven; DK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KOCH Torben; Rødkildevej 62, DK-2400 København NV; DK;
OVERBALLE-PEDERSEN Carsten; Sandholtvej 10, DK-2650 Hvidovre; DK 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Patentová a známková kancelária; Hybešova 40, 831 06 Bratislava 35; SK 
(54)  Názov  Spôsob čistenia kolistínu a čistené kolistínové zložky 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  29.09.2023 
   Maximálna platnosť do  29.09.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.07.2015 7/2015 SC4A
 
EP 2470555
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 18.03.2015 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2470555
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 29.09.2015 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 29.09.2016 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 27.09.2017 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 27.09.2018 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 27.08.2019 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 29.09.2020 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 27.09.2021 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 20.09.2022 298,50 EUR 13

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2470555
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 11.03.2015 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 13.03.2015 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 20.03.2015 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 08.06.2015 Typ Odoslané
EP 2470555
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku