Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2413434
(11)  Číslo patentu  29189 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10756295.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  09.03.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2413434 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  18.07.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  20090025013 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  24.03.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  KR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  01.02.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.04.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H01R 13/436  H01R 13/52  H01R 13/629  H01R 13/639  H01R 13/64   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/KR2010/001463 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2010/110540 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Kum Co., Ltd.; Yangdeung-ri 222 Sangbuk-myeon Ulju-gun, Ulsan 689-823; KR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  JEON, Sung-Won; Yangdeung-ri 222 Sangbuk-myeon, Ulju-gun Ulsan 689-823; KR;
CHOI, Jeong-Wook; Yangdeung-ri 222Sangbuk-myeon, Ulju-gun Ulsan 689-823; KR;
KWON, O-Tae; 101-601Purigio Apt. Guyeong-ri 370-1 Beomseo-eup, Ulju-gun Ulsan 689-763; KR 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Zásuvková konektorová zostava 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  09.03.2020 
   Maximálna platnosť do  09.03.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.04.2019 4/2019 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 02.12.2020 12/2020 MM4A
 
EP 2413434
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2413434
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 28.03.2019 398,00 EUR 10

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2413434
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 23.10.2018 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 09.10.2018 Typ Doručené
2a Sprievodný list 09.10.2018 Typ Doručené
2b Opis 09.10.2018 Typ Doručené
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 18.01.2019 Typ Odoslané
4 Odpoveď na správu úradu 04.02.2019 Typ Doručené
4a Plná moc 04.02.2019 Typ Doručené
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 25.02.2019 Typ Odoslané
EP 2413434
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku