Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2477611
(11)  Číslo patentu  24437 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10752585.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  14.09.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2477611 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  05.04.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  09290716, 363382 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  18.09.2009, 12.07.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  25.07.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.11.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 9/20  A61K 31/277   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2010/063439 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2011/032929 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Sanofi-Aventis Deutschland GmbH; Bruningstrasse 50, 659 29 Frankfurt am Main; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  HAUCK Gerrit; c/o Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, 65926 Frankfurt am Main; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov  Tabletové kompozície obsahujúce (4'-trifluórmetylfenyl)-amid kyseliny (Z)-2-kyano-3-hydroxy-but-2-énovej so zlepšenou stabilitou 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zrušený 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu  13.01.2023 
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.11.2017 11/2017 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 03.09.2019 9/2019 PC4A
 
EP 2477611
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 13.06.2017 58,00 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 06.06.2019 30,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2477611
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 11.08.2017 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 14.08.2018 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 12.08.2019 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 17.08.2020 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 13.08.2021 265,50 EUR 12

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2477611
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 09.06.2017 Typ Doručené
Opis 09.06.2017 Typ Doručené
Plná moc 09.06.2017 Typ Doručené
Sprievodný list 09.06.2017 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 15.06.2017 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 18.10.2017 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 05.06.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 05.06.2019 Typ Doručené
Plná moc 05.06.2019 Typ Doručené
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 07.06.2019 Typ Platba
oznámenie o zápise prevodu/prechodu 15.08.2019 Typ Odoslané
EP 2477611
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 14.08.2019 Sanofi-Aventis Deutschland GmbH SANOFI
2 Zápis alebo zmena zástupcu 14.08.2019 inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku