Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2407546
(11)  Číslo patentu  28378 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10750943.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  15.03.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2407546 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  20.06.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2009061841 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  13.03.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  JP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  18.01.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  08.01.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A01N 63/04  C05F 5/00  C12N 1/16  C09K 17/16  C09K 17/32  C05C 9/00  C12N 1/18   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/JP2010/054342 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2010/104197 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Asahi Group Holdings, Ltd.; 23-1, Azumabashi 1-chome Sumida-ku, Tokyo 130-8602; JP 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KITAGAWA Takanori; c/o Research&Development Laboratories for Sustainable Value Creation Asahi Group Holdings, Ltd. 1-21 Midori 1-chome, Moriya-shi Ibaraki 3020106; JP;
IWABUCHI Chikako; c/o Research&Development Laboratories for Sustainable Value Creation Asahi Group Holdings, Ltd. 1-21 Midori 1-chome, Moriya-shi Ibaraki 3020106; JP;
HONMA Daiki; c/o Research Laboratories For Health and Gustatory Science Asahi Group Holdings, Ltd. 1-21 Midori 1-chome, Moriya-shi Ibaraki 3020106; JP;
MAEKAWA Yoshio; 3-491, Higashi-Jiyugaoka, Shijimi-cho, Miki-shi Hyogo 6730553; JP 
(74)  Zástupca (-ovia)  FAJNOR IP, s. r. o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Spôsob produkcie redukujúcej zmesi odvodenej od mikroorganizmov, ktorá má oxidačno-redukčný potenciál 0 mV alebo nižší 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  15.03.2023 
   Maximálna platnosť do  15.03.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 08.01.2019 1/2019 SC4A
 
EP 2407546
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 13.09.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2407546
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 18.02.2019 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 11.02.2020 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 15.02.2021 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 15.02.2022 298,50 EUR 13

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2407546
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 11.09.2018 Typ Doručené
Opis 11.09.2018 Typ Doručené
Plná moc 11.09.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 11.09.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 17.09.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 23.11.2018 Typ Odoslané
EP 2407546
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku