Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2403938
(11)  Číslo patentu  33837 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10749160.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  01.03.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2403938 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  11.12.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  209260 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  04.03.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  11.01.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.06.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 36/82  A61K 36/185  A61K 38/44  C07K 1/107  C12N 5/04  A61P 31/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2010/025805 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2010/101844 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Liveleaf Holdings LLC.; 1209 Orange Street, City of Wilmington, County of Newcastle, Delaware 19801; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  HUANG, Alexander L.; 903 Arnold Way, Menlo Park California 94025; US;
WU, Gin; 20 Bay Way, San Rafael California 94901; US 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov  Spôsob a materiál na miestne aktivované komplexovanie biologických molekúl 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  01.03.2023 
   Maximálna platnosť do  01.03.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.06.2020 6/2020 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 12.10.2022 19/2022 PC4A
 
EP 2403938
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 17.03.2020 58,00 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 13.09.2022 15,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2403938
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 17.08.2020 464,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 24.02.2021 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 24.02.2022 298,50 EUR 13

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2403938
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 11.03.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 11.03.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 11.03.2020 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 19.03.2020 Typ Doručené
Plná moc 19.03.2020 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 19.03.2020 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 13.05.2020 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 08.09.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 08.09.2022 Typ Doručené
Plná moc 08.09.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 08.09.2022 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 09.09.2022 Typ Doručené
Doklad o prevode 09.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 09.09.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zápise prevodu/prechodu 21.09.2022 Typ Odoslané
EP 2403938
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 21.09.2022 Liveleaf Holdings LLC. Liveleaf, Inc.
2 Ukončenie zastupovania 21.09.2022 HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku