Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2404471
(11)  Číslo patentu  28739 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10749156.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  01.03.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2404471 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  22.08.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  156882 P, 614586 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  03.03.2009, 09.11.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  11.01.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.02.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04W 68/02  H04W 84/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2010/025786 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2010/101837 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Intel Corporation; 2200 Mission College Boulevard, Santa Clara, CA 95052; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  YANG, Xiangying; 15864 NW Ryegrass Street, Portland OR 97229; US;
VENKATACHALAM, Muthaiah; 16620 NW Paddington Drive, Beaverton Oregon 97006; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Efektívny paging pre rozmiestnenie femtobunky 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  01.03.2019 
   Maximálna platnosť do  01.03.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.02.2019 2/2019 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 02.12.2019 12/2019 MM4A
 
EP 2404471
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2404471
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2404471
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 12.10.2018 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 08.10.2018 Typ Doručené
2a Sprievodný list 08.10.2018 Typ Doručené
2b Plná moc 08.10.2018 Typ Doručené
2c Opis 08.10.2018 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 09.01.2019 Typ Odoslané
EP 2404471
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku