Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2475544
(11)  Číslo patentu  15562 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10745575.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  20.08.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2475544 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  23.10.2013 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102009041491 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  10.09.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  18.07.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.04.2014 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B60N 2/225  B60N 2/235   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2010/005104 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2011/029521 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  KEIPER GmbH & Co. KG; Hertelsbrunnenring 2, 67657 Kaiserslautern; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ASSMANN Uwe; Becherstrasse 8, 42857 Remscheid; DE;
HILLE Gunther; Knusthöhe 65, 42897 Remscheid; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Kovanie pre sedadlo vozidla 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  20.08.2022 
   Maximálna platnosť do  20.08.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.04.2014 04/2014 SC4A
 
EP 2475544
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 18.08.2014 5 99,50 EUR
2 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 19.08.2015 6 116,00 EUR
3 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 18.08.2016 7 132,50 EUR
4 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 21.08.2017 8 149,00 EUR
5 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 17.08.2018 9 165,50 EUR
6 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 25.07.2019 10 199,00 EUR
7 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 20.08.2020 11 232,00 EUR
8 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 13.07.2021 12 265,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2475544
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 08.01.2014 Typ Doručené
1a Plná moc 08.01.2014 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 14.01.2014 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 05.03.2014 Typ Odoslané
4 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 08.02.2021 Typ Doručené
4a Výpis z obchodného registra 08.02.2021 Typ Doručené
4b Výpis z obchodného registra 08.02.2021 Typ Doručené
4c Výpis z obchodného registra 08.02.2021 Typ Doručené
4d Doklad o prevode 08.02.2021 Typ Doručené
4e Plná moc 08.02.2021 Typ Doručené
5 Žiadosť o zápis prechodu 08.02.2021 Typ Doručené
6 Žiadosť o zápis prevodu 08.02.2021 Typ Doručené
7 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 08.02.2021 Typ Doručené
8 vyžiadanie poplatku 15.02.2021 Typ Odoslané
9 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 24.02.2021 Typ Platba
10 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 24.02.2021 Typ Platba
11 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 10.03.2021 Typ Odoslané
12 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 17.05.2021 Typ Doručené
13 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 16.07.2021 Typ Doručené
14 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 23.07.2021 Typ Platba
15 Žiadosť o zápis prevodu 08.09.2021 Typ Doručené
15a Doklad o prevode 08.09.2021 Typ Doručené
15b Plná moc 08.09.2021 Typ Doručené
16 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 13.09.2021 Typ Platba
17 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 14.09.2021 Typ Doručené
18 Doplnenie materiálov 17.09.2021 Typ Doručené
18a Doklad o prevode 17.09.2021 Typ Doručené
19 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 23.09.2021 Typ Platba
20 Odpoveď na správu úradu 02.11.2021 Typ Doručené
20a Sprievodný list 02.11.2021 Typ Doručené
21 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 02.11.2021 Typ Doručené
22 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 15.11.2021 Typ Doručené
23 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 25.11.2021 Typ Platba
24 konečné predĺženie lehoty 29.11.2021 Typ Odoslané
EP 2475544
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku