Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2454313
(11)  Číslo patentu  24021 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10742871.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  01.07.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2454313 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  21.12.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  MI20091267 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  16.07.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  23.05.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.10.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C08J 9/00  C08J 9/20   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2010/001630 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2011/007228 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  versalis S.p.A.; Piazza Boldrini, 1, 200 97 San Donato Milanese (MI); IT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  PONTICIELLO Antonio; Via S. Lorenzo 14, I-37060 Mozzecane (VR); IT;
GHIDONI Dario; Via Gramsci 15, I-46023 Gonzaga (MN); IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN-TOMEŠ, Patentová a známková kancelária, Hörmann Tomáš, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava 42; SK 
(54)  Názov  Termoizolačné expandované výrobky a kompozície na ich prípravu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  01.07.2023 
   Maximálna platnosť do  01.07.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.10.2017 10/2017 SC4A
 
EP 2454313
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 15.03.2017 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2454313
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 21.06.2017 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 20.06.2018 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 18.06.2019 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 18.06.2020 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 18.06.2021 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 20.06.2022 298,50 EUR 13

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2454313
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 13.03.2017 Typ Doručené
Opis 13.03.2017 Typ Doručené
Sprievodný list 13.03.2017 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 17.03.2017 Typ Platba
Doplnenie materiálov 24.04.2017 Typ Doručené
Plná moc 24.04.2017 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 20.09.2017 Typ Odoslané
EP 2454313
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku