Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2467253
(11)  Číslo patentu  27165 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10742774.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  12.08.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2467253 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  21.02.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  09010595, 274876 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  18.08.2009, 21.08.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  27.06.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.08.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B32B 1/02  B32B 15/08  H01M 50/10  H01M 50/102  H01M 50/116  H01M 50/131  H01M 50/138  H01M 50/14  H01M 50/141  H01M 50/143  H01M 50/145   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2010/004957 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2011/020581 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Basell Poliolefine Italia S.r.l.; Via Pontaccio 10, 20121 Milano; IT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  HOECKER Bernd; Rheingaustrasse 105, 652 03 Wiesbaden; DE;
MÜLLER Klaus; Waldstrasse 21, 658 43 Sulbach; DE;
SCHWARZ Ines; Grüneburgweg 140, 603 23 Frankfurt; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Schránka pre umiestnenie batérií elektricky poháňaných vozidiel 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  12.08.2019 
   Maximálna platnosť do  12.08.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.08.2018 8/2018 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 04.05.2020 5/2020 MM4A
 
EP 2467253
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 09.03.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2467253
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 24.07.2018 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2467253
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 05.03.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 05.03.2018 Typ Doručené
Plná moc 05.03.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 05.03.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 13.03.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 09.07.2018 Typ Odoslané
EP 2467253
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 25.06.2018 Basell Poliolefine Italia S.r.l. Basell Poliolefine Italia S.r.l.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku