Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2453894
(11)  Číslo patentu  20405 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10732616.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  14.07.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2453894 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  04.11.2015 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  225803 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  15.07.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  23.05.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.07.2016 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/445  C07D 401/12  A61P 11/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2010/041903 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2011/008809 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Theravance Biopharma R&D IP, LLC; 901 Gateway Boulevard, South San Francisco, CA 94080; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  WOOLLAM Grahame; 85 Tanbridge Park Horsham, Sussex RH121SF; GB 
(74)  Zástupca (-ovia)  Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v.o.s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Kryštalická forma voľnej bázy bifenylovej zlúčeniny 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  14.07.2023 
   Maximálna platnosť do  14.07.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.07.2016 7/2016 SC4A
 
EP 2453894
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.02.2016 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2453894
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 20.06.2016 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 21.06.2017 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 20.06.2018 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 18.06.2019 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 18.06.2020 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 18.06.2021 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 20.06.2022 298,50 EUR 13

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2453894
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 02.02.2016 Typ Doručené
Plná moc 02.02.2016 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 10.02.2016 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 29.06.2016 Typ Odoslané
EP 2453894
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku