Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2448950
(11)  Číslo patentu  22583 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10730679.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  01.07.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2448950 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  13.01.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  270073 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  02.07.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  09.05.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.04.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07F 9/6561   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2010/040792 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2011/002999 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Rigel Pharmaceuticals, Inc.; 1180 Veterans Boulevard, South San Francisco, CA 94080; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  FELFER Ulfried; Gattermeyerweg 13, A-4040 Linz; AT;
GISELBRECHT Karl-Heinz; Dr. Ignaz Semmelweis-strasse 3, A-4061 Langholzfeld; AT;
WOLBERG Michael; Herbert-scholz-strasse 22, D-93073 Neutraubling; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Syntéza disodnej soli N4-(2,2-dimetyl-4-[(dihydrogenfosfonoxy)metyl]-3-oxo-5-pyrido[1,4]oxazin-6-yl)-5-fluór-N2-(3,4,5-trimetoxyfenyl)-2,4-pyrimidíndiamínu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  01.07.2023 
   Maximálna platnosť do  01.07.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.04.2017 4/2017 SC4A
 
EP 2448950
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.03.2016 58,00 EUR
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 10.11.2016 10,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2448950
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 20.06.2016 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 03.07.2017 298,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 02.07.2018 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 18.06.2019 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 01.07.2020 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 01.07.2021 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 20.06.2022 298,50 EUR 13

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2448950
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 21.03.2016 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 23.03.2016 Typ Platba
formálne nedostatky podania prekladu EP 02.07.2016 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 05.09.2016 Typ Doručené
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 04.11.2016 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 14.11.2016 Typ Platba
Odpoveď na správu úradu 02.01.2017 Typ Doručené
Plná moc 02.01.2017 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 20.04.2017 Typ Odoslané
EP 2448950
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku