Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2433429
(11)  Číslo patentu  29403 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10726256.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  12.05.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2433429 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  12.09.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  09160453 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  18.05.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  28.03.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.04.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04N 21/2387  H04N 5/783  H04N 13/178  H04N 13/161   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2010/052101 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2010/134003 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Koninklijke Philips N.V.; High Tech Campus 5, 5656 AE Eindhoven; NL 
(72)  Pôvodca (-ovia)  NEWTON, Philip, S.; c/o High Tech Campus Building 44, NL-5656 AE Eindhoven; NL;
SCALORI, Francesco; c/o High Tech Campus Building 44, NL-5656 AE Eindhoven; NL 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, akciová spoločnosť; Hybešova 40, Bratislava 
(54)  Názov  Vstupné body pre rôzne rýchlosti prehrávania (trickplay) v 3D 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  12.05.2023 
   Maximálna platnosť do  12.05.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.04.2019 4/2019 SC4A
 
EP 2433429
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 10.12.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2433429
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 03.05.2019 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 06.05.2020 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 03.05.2021 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 02.05.2022 298,50 EUR 13

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2433429
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 04.12.2018 Typ Doručené
Opis 04.12.2018 Typ Doručené
Plná moc 04.12.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 04.12.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 12.12.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 05.03.2019 Typ Odoslané
EP 2433429
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku