Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2445486
(11)  Číslo patentu  26785 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10725949.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  21.06.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2445486 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  08.11.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  219149 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  22.06.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  02.05.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.07.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 9/20  A61K 9/28  A61K 31/192   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2010/039346 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2011/005478 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  PF Consumer Healthcare 1 LLC; 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SEYER Jeffery J.; 2409 Grey Oak Drive, Richmond VA 23236; US;
CONDER Amy L.; 4050 Trisha Trail, Midlothian VA 23112; US;
TAYLOR Angela P.; 91 Old York Circle, Clayton NC 27527; US;
SHAW Bonny Rene; 9135 Tunstall Road, New Kent VA 23124; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zivko Mijatovic and Partners s.r.o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Tablety ibuprofénu sodného a spôsoby výroby farmaceutických kompozícií, zahŕňajúcich ibuprofén sodný 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  21.06.2022 
   Maximálna platnosť do  21.06.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.07.2018 07/2018 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 13.10.2021 19/2021 PC4A
3 Zmeny adries 13.10.2021 19/2021 TE4A
 
EP 2445486
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 02.11.2017 9 165,50 EUR
2 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 17.05.2019 10 199,00 EUR
3 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 25.05.2020 11 232,00 EUR
4 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 26.05.2021 12 265,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2445486
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 11.01.2018 Typ Doručené
1a Opis 11.01.2018 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 12.01.2018 Typ Platba
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 11.04.2018 Typ Odoslané
4 Odpoveď na správu úradu 17.05.2018 Typ Doručené
4a Plná moc 17.05.2018 Typ Doručené
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 13.06.2018 Typ Odoslané
6 Žiadosť o zápis prevodu 15.06.2021 Typ Doručené
6a Sprievodný list 15.06.2021 Typ Doručené
7 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 15.06.2021 Typ Doručené
7a Sprievodný list 15.06.2021 Typ Doručené
8 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 17.06.2021 Typ Platba
9 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 28.07.2021 Typ Odoslané
10 Doplnenie materiálov 10.08.2021 Typ Doručené
10a Plná moc 10.08.2021 Typ Doručené
11 Doplnenie materiálov 26.08.2021 Typ Doručené
11a Doklad o prevode 26.08.2021 Typ Doručené
12 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 28.09.2021 Typ Odoslané
EP 2445486
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 27.09.2021 PF Consumer Healthcare 1 LLC Wyeth LLC
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 27.09.2021 PF Consumer Healthcare 1 LLC PF Consumer Healthcare 1 LLC
3 Zápis alebo zmena zástupcu 27.09.2021 Zivko Mijatovic and Partners s.r.o. Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku