Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2435398
(11)  Číslo patentu  16211 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10724024.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  26.05.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2435398 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  22.01.2014 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  09290395, 244550 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  27.05.2009, 22.09.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  04.04.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.08.2014 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/343  A61P 9/06  C07C 205/43  C07D 307/80   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2010/057270 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2010/136500 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  SANOFI; 54, rue La Boétie, 75008 Paris; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KRETZSCHMAR Gerhard; c/o Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, 65926 Frankfurt am Main; DE;
KRAFT Volker; c/o Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, 65926 Frankfurt am Main; DE;
OLPP Thomas; c/o Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, 65926 Frankfurt am Main; DE;
ROSSEN Kai; c/o Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, 65926 Frankfurt am Main; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Spôsob prípravy benzofuránov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  26.05.2014 
   Maximálna platnosť do  26.05.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.08.2014 8/2014 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 03.02.2015 2/2015 MM4A
 
EP 2435398
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2435398
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2435398
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 09.04.2014 Typ Doručené
1a Plná moc 09.04.2014 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 15.04.2014 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 10.07.2014 Typ Odoslané
EP 2435398
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku