Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2454143
(11)  Číslo patentu  15594 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10723929.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  28.05.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2454143 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  21.08.2013 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  TO20090525 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  14.07.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  23.05.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  06.05.2014 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B61L 1/18   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2010/003284 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2011/006556 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Sirti S.p.A.; Via Stamira D'Ancona 9, 201 27 Milano; IT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MORELLI Maurizio; Via Molassana 88/6, I-16138 Genova; IT;
TRENTINI Daniele; Via Bombrini 11, I-16149 Genova; IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  Bušová Eva, JUDr., advokátka; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Spôsob a zariadenie na zisťovanie stavu obsadenia trati u traťového obvodu na železničnej trati pomocou postupného dekódovania 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  28.05.2023 
   Maximálna platnosť do  28.05.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 06.05.2014 5/2014 SC4A
 
EP 2454143
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.11.2013 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2454143
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 13.05.2014 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 11.05.2015 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 05.05.2016 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 12.04.2017 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 16.04.2018 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 02.05.2019 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 18.05.2020 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 18.05.2021 265,50 EUR 12

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2454143
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 20.11.2013 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 25.11.2013 Typ Platba
formálne nedostatky podania prekladu EP 21.01.2014 Typ Odoslané
Plná moc 24.02.2014 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 10.04.2014 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 22.06.2022 Typ Doručené
Doklad o prevode 22.06.2022 Typ Doručené
Plná moc 22.06.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 22.06.2022 Typ Odoslané
EP 2454143
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku