Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2417072
(11)  Číslo patentu  28693 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10723204.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  06.04.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2417072 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  11.07.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  0952306 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  08.04.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  15.02.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.02.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C03B 29/08  F24C 7/06  F24C 15/22  C03B 23/023  F27D 99/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/FR2010/050653 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2010/116082 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Saint-Gobain Glass France; 18, avenue d'Alsace, 924 00 Courbevoie; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  FANTON, Xavier; 38 Boulevard Charles Floquet, F-93600 Aulnay Sous Bois; FR;
DELFORGE, Christophe; 400 Rue de la Cense, F-60150 Chevincourt; FR;
MACHURA, Christophe; 275 Rue d'en Haut, F-60150 Chevincourt; FR;
BERARD, Stéphane; 23 Rue Cassini, F-60250 Mouy; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  Kapa Beta, s.r.o.; Slovenského národného povst 365/76, 018 51 Nová Dubnica; SK 
(54)  Názov  Pec a vykurovacie zariadenie s tepelnou bariérou a spôsob vykurovania touto pecou 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  06.04.2021 
   Maximálna platnosť do  06.04.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.02.2019 2/2019 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 20.12.2021 24/2021 MM4A
 
EP 2417072
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 05.10.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2417072
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 12.03.2019 199,00 EUR 10
2 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 13.03.2020 232,00 EUR 11

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2417072
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 09.10.2018 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 05.10.2018 Typ Doručené
2a Sprievodný list 05.10.2018 Typ Doručené
2b Opis 05.10.2018 Typ Doručené
2c Patentové nároky 05.10.2018 Typ Doručené
2d Výkresy 05.10.2018 Typ Doručené
3 Žiadosť o opravu 05.10.2018 Typ Doručené
3a Sprievodný list 05.10.2018 Typ Doručené
4 Doplnenie materiálov 15.11.2018 Typ Doručené
4a Sprievodný list 15.11.2018 Typ Doručené
4b Plná moc 15.11.2018 Typ Doručené
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 14.01.2019 Typ Odoslané
EP 2417072
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku