Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2419521
(11)  Číslo patentu  28224 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10722460.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  26.03.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2419521 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  27.06.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  170531 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  17.04.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  22.02.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.12.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C12P 19/14  C12P 7/06  C12P 19/02  C12N 9/16   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2010/028797 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2010/120471 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Danisco US Inc.; 925 Page Mill Road, Palo Alto, CA 94304; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BRENEMAN, Suzanne; DANISCO US INC. 925 Page Mill Road, Palo Alto, California 94304; US;
GREEN, Thomas S.; DANISCO US INC. 925 Page Mill Road, Palo Alto, California 94304; US;
PEPSIN, Michael J.; DANISCO US INC. 925 Page Mill Road, Palo Alto, California 94304; US;
SHARMA, Vivek; DANISCO US INC. 925 Page Mill Road, Palo Alto, California 94304; US;
SHETTY, Jayarama; DANISCO US INC. 925 Page Mill Road, Palo Alto, California 94304; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zivko Mijatovic and Partners s.r.o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Spôsob spracovania zŕn bez úpravy pH 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  26.03.2023 
   Maximálna platnosť do  26.03.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.12.2018 12/2018 SC4A
 
EP 2419521
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 20.08.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2419521
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 27.02.2019 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 27.02.2020 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 15.02.2021 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 15.02.2022 298,50 EUR 13

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2419521
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 16.08.2018 Typ Doručené
Opis 16.08.2018 Typ Doručené
Plná moc 16.08.2018 Typ Doručené
Plná moc 16.08.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 16.08.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 22.08.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 13.11.2018 Typ Odoslané
EP 2419521
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku