Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2440346
(11)  Číslo patentu  29135 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10720237.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  19.05.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2440346 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  25.07.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  480246 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  08.06.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  18.04.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.03.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B21J 1/06  B21K 29/00  F27D 99/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2010/035349 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2010/144220 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ATI Properties LLC; 1600 N.E. Old Salem Road, Albany OR 97321; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  DE SOUZA, Urban J.; 740 Lake Ridge Road, Rochester Hills Michigan 48307; US;
FORBES JONES, Robin M.; 26 South Boone Road, Saint Helena Island SC 29920; US;
HENDRICK, Billy B.; 6103 Philadelphia Church Road, Marshville North Carolina 28103; US;
LILES, Alonzo L.; 9502 Mission Church Road, Locust North Carolina 28097; US;
MINISANDRAM, Ramesh S.; 7035 Edenderry Drive, Charlotte North Carolina 28270; US;
SHAFFER, Sterry A.; 605 Raintree Drive, Matthews North Carolina 28104; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, Banská Bystrica 
(54)  Názov  Vykurovacie zariadenie kovacej zápustky a spôsob jeho použitia 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  19.05.2020 
   Maximálna platnosť do  19.05.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.03.2019 3/2019 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 27.01.2021 2/2021 MM4A
 
EP 2440346
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2440346
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 02.05.2019 199,00 EUR 10

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2440346
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 24.10.2018 Typ Doručené
1a Opis 24.10.2018 Typ Doručené
1b Sprievodný list 24.10.2018 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 16.11.2018 Typ Platba
3 Doplnenie materiálov 11.01.2019 Typ Doručené
3a Plná moc 11.01.2019 Typ Doručené
4 Doplnenie materiálov 05.02.2019 Typ Doručené
4a Plná moc 05.02.2019 Typ Doručené
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 11.02.2019 Typ Odoslané
EP 2440346
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku