Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2391355
(11)  Číslo patentu  23516 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10720107.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  19.05.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2391355 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  18.01.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  179678 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  19.05.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  07.12.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.08.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 47/26  A61K 47/36  A61K 9/48  A61K 31/454  A61K 47/10   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2010/035357 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2010/135396 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Celgene Corporation; 86 Morris Avenue, Summit, NJ 07901; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  TUTINO Anthony; 104 Hickson Drive, New Providence NJ 07974; US;
KELLY Michael T.; 43 Lorettacong Drive, Lake Hopatcong NJ 07849; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  Hörmann Tomáš, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Prípravky 4-amino-2-(2,6-dioxopiperidín-3-yl)izoindolín-1,3-diónu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zrušený 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu  24.03.2022 
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.08.2017 8/2017 SC4A
2 Zrušené európske patenty po námietkovom konaní pred EPÚ 25.05.2022 10/2022 MC4A
 
EP 2391355
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 27.02.2017 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2391355
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 04.04.2017 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 02.05.2018 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 02.05.2019 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 04.05.2020 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 13.04.2021 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 13.04.2022 298,50 EUR 13

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2391355
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 20.02.2017 Typ Doručené
Opis 20.02.2017 Typ Doručené
Plná moc 20.02.2017 Typ Doručené
Sprievodný list 20.02.2017 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 06.03.2017 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 01.08.2017 Typ Odoslané
rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (duplicitná platba) 23.06.2022 Typ Odoslané
EP 2391355
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku