Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2429501
(11)  Číslo patentu  29975 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10720087.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  13.05.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2429501 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  21.11.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  177943 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  13.05.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  21.03.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.06.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 9/20  A61K 31/192   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2010/034660 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2010/132635 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  PF Consumer Healthcare 1 LLC; 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KINTER, Kevin; 11512 Autumnwood Way, Glen Allen Virginia 23059; US;
RAMSEY, Peter; 16349 Fox Creek Forest Drive, Moselev, Virginia 23120; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zivko Mijatovic and Partners s.r.o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Kompozície s okamžitým uvoľňovaním liečiva 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  13.05.2022 
   Maximálna platnosť do  13.05.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.06.2019 6/2019 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 13.10.2021 19/2021 PC4A
3 Zmeny adries 13.10.2021 19/2021 TE4A
4 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 11.01.2023 1/2023 MM4A
 
EP 2429501
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 05.02.2019 58,00 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 15.06.2021 15,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2429501
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 22.02.2019 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 21.04.2020 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 27.04.2021 265,50 EUR 12

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2429501
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 04.02.2019 Typ Doručené
Opis 04.02.2019 Typ Doručené
Plná moc 04.02.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 04.02.2019 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 07.02.2019 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 15.04.2019 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 15.06.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 15.06.2021 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 15.06.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 15.06.2021 Typ Doručené
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 17.06.2021 Typ Platba
výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 28.07.2021 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 10.08.2021 Typ Doručené
Plná moc 10.08.2021 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 26.08.2021 Typ Doručené
Doklad o prevode 26.08.2021 Typ Doručené
oznámenie o zápise prevodu/prechodu 28.09.2021 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 11.08.2022 Typ Odoslané
EP 2429501
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 27.09.2021 Zivko Mijatovic and Partners s.r.o. TOMEŠ - Patentová a známková kancelária, s.r.o.
PF Consumer Healthcare 1 LLC Wyeth LLC
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 27.09.2021 PF Consumer Healthcare 1 LLC PF Consumer Healthcare 1 LLC
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku