Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2429284
(11)  Číslo patentu  24786 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10718271.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  12.05.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2429284 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  12.04.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  0912209, 0908226 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  14.07.2009, 14.05.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  GB, GB 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  21.03.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.12.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A01N 25/04  A01N 49/00  A01N 55/00  A01N 65/00  A61K 31/695  A01N 55/10   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/GB2010/000933 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2010/130983 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Thornton & Ross Limited; Linthwaite, Huddersfield HD7 5QH; GB 
(72)  Pôvodca (-ovia)  COOPER Nigel; Thornton & Ross Limited, Linthwaite Huddersfield HD7 5QH; GB 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS BRATISLAVA, a.s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava 36; SK 
(54)  Názov  Spôsob a prípravok na likvidáciu parazita 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  12.05.2022 
   Maximálna platnosť do  12.05.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.12.2017 12/2017 SC4A
 
EP 2429284
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 12.06.2017 8 149,00 EUR
2 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 10.05.2018 9 165,50 EUR
3 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 09.05.2019 10 199,00 EUR
4 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 06.05.2020 11 232,00 EUR
5 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 03.05.2021 12 265,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2429284
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 17.07.2017 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 11.07.2017 Typ Doručené
2a Opis 11.07.2017 Typ Doručené
2b Plná moc 11.07.2017 Typ Doručené
2c Sprievodný list 11.07.2017 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 18.12.2017 Typ Odoslané
EP 2429284
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku