Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2413703
(11)  Číslo patentu  16543 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10716633.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  01.04.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2413703 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  12.03.2014 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  200902273 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  01.04.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  ZA 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  08.02.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.09.2014 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A22C 11/08  A22C 11/00  A23L 1/317  A23L 1/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2010/051436 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2010/113137 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Freddy Hirsch Group (Proprietary) Limited; Cnr. 11th Avenue and Voortrekker Road, Maitland, 7405 Cape Town; ZA 
(72)  Pôvodca (-ovia)  LE ROUX Anton Schutte; 8 Piet my Vrou Road, Helicon Park, 1760 Randfontein; ZA;
JOHNSTON Roy Andrew; 146 Trichardt Street, 1459 Parkrand; ZA;
SCHULTZ Hermann August; 14 Nautilus Circle, Atlantic Beach Golf Estate, 7441 Melkbosstrand; ZA;
ROUX Daniel; 22 Monte Pascali Street, Sonstraal Heights, Durbanville 7550; ZA;
UYS Taylor; 3 Uitsig, 10 Geneva Crescent, Oosterberg, Durbanville 7550; ZA 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Patentová, známková a právna kancelária; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Systém, spôsob a zariadenie na spracovanie potravinárskych výrobkov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  01.04.2022 
   Maximálna platnosť do  01.04.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.09.2014 9/2014 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 24.11.2022 22/2022 MM4A
 
EP 2413703
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 13.06.2014 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2413703
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 10.07.2014 199,00 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 09.03.2015 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 04.03.2016 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 27.02.2017 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 27.03.2018 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 28.03.2019 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 26.03.2020 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 24.03.2021 265,50 EUR 12

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2413703
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 11.06.2014 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 17.06.2014 Typ Platba
Plná moc 08.07.2014 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 25.07.2014 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 30.06.2022 Typ Odoslané
EP 2413703
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku