Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉ







PRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2421632
(11)  Číslo patentu  25225 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10715638.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  22.04.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2421632 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  14.06.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  171567 P, 765441 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  22.04.2009, 22.04.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  29.02.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.01.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B01D 53/94  F01N 3/022  F01N 3/035  F01N 3/20   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2010/032073 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2010/124105 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  BASF Corporation; 100 Park Avenue, Florham Park, NJ 07932; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BOORSE R. Samuel; 172 Fairview Road, Skillman New Jersey 08558; US;
VOSS Kenneth E.; 3 Colonial Road, Somerville New Jersey 08876; US;
DIETERLE Martin; Berliner Str. 45, 671 59 Ludwigshafen; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o., Patentová, známková a právna kancelária; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava 2; SK 
(54)  Názov  Čiastkové filtračné substráty obsahujúce SCR katalyzátory a systémy na čistenie emisií a spôsoby čistenia výfukových plynov motora 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  22.04.2022 
   Maximálna platnosť do  22.04.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.01.2018 01/2018 SC4A
 
EP 2421632
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 20.04.2018 9 165,50 EUR
2 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 16.04.2019 10 199,00 EUR
3 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 02.04.2020 11 232,00 EUR
4 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 07.04.2021 12 265,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2421632
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Doplnenie materiálov 11.09.2017 Typ Doručené
1a Plná moc 11.09.2017 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 11.09.2017 Typ Platba
3 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 06.09.2017 Typ Doručené
3a Opis 06.09.2017 Typ Doručené
3b Sprievodný list 06.09.2017 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 11.12.2017 Typ Odoslané
EP 2421632
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku