Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2419908
(11)  Číslo patentu  14627 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10713453.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  13.04.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2419908 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  05.06.2013 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  0952433 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  14.04.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  22.02.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.11.2013 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G21F 5/002  B09B 3/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2010/054778 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2010/119015 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  TN International; 1, rue des Hérons, 78182 Montigny Le Bretonneux; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ZIBOUCHE Mohamed; 4 rue Pissaro, F-30200 Bagnols Sur Ceze; FR;
FERRY Florent; 12 rue Frédéric Mistral, F-30290 St Victor La Coste; FR;
JACOT Patrick; 35 Chemin du Grand Montagné, F-30400 Villeneuve Les Avignon; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Obalové zariadenie pre transport, uskladnenie a/lebo prechodné skladovanie rádioaktívnych produktov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  13.04.2022 
   Maximálna platnosť do  13.04.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.11.2013 11/2013 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 24.11.2022 22/2022 MM4A
 
EP 2419908
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.08.2013 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2419908
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 19.03.2014 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 18.03.2015 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 18.03.2016 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 17.03.2017 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 20.03.2018 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 18.03.2019 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 13.03.2020 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 18.03.2021 265,50 EUR 12

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2419908
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 20.08.2013 Typ Doručené
Plná moc 20.08.2013 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 23.08.2013 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 09.10.2013 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 14.07.2022 Typ Odoslané
EP 2419908
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku