Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
EP 2429966
(11)  Patent Number  29674 
(96)  European Application Number  10713336.5 
(96)  European Application Date  09.04.2010 
(97)  European Patent Number  2429966 
(24)  Date from Which European Patent Has Effect  03.10.2018 
(31)  Priority Number  09160271, 213174 P 
(32)  Priority Date  14.05.2009, 14.05.2009 
(33)  Country or Authority of Priority  EP, US 
(97)  European Application Publication Date  21.03.2012 
(45)  European Patent Translation Publication Date  06.05.2019 
(51)  International Patent Classification  C04B 7/02  C04B 28/00  C04B 20/06  C04B 28/04  C04B 20/04  C04B 7/36   
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(86)  International Application Number  PCT/EP2010/054713 
(87)  International Publication Number  WO 2010/130511 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Aalborg Portland Holding A/S; Rordalsvej 44, 9220 Aalborg Ost; DK 
(72)  Inventor(s)  HERFORT, Duncan; Kornblomstvej 1, DK-9520 Skørping; DK;
DAMTOFT, Jesper Sand; Skovtoften 10, DK-9000 Aalborg; DK 
(74)  Attorney(s)  Kapa Beta, s.r.o.; Slovenského národného povst 365/76, 018 51 Nová Dubnica; SK 
(54)  Title  Portlandský ílový cement kalcinovaný vápencom 
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  zaniknutý 
   Licence Offer  No 
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Modified Wordings and Corrected Translations, Corrections   
   Published Patent  PDF 
   Published Translation of Claims   
   Revocation of Patent   
   Patent in Force minimum until  09.04.2020 
   Patent in Force maximum until  09.04.2030 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 06.05.2019 5/2019 SC4A
2 Zmeny mien 02.12.2020 12/2020 TC4A
3 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 02.12.2020 12/2020 MM4A
4 Zrušené európske patenty po námietkovom konaní pred EPÚ 24.08.2022 16/2022 MC4A
5 Opravy chýb alebo zmeny všeobecne 07.12.2022 23/2022 TH4A
 
EP 2429966
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 28.12.2018 58,00 EUR
Poplatok za uvedenie do predošlého stavu 30.10.2020 96,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 2429966
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Year Refund Date Refunded Amount
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 21.03.2019 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 30.10.2020 464,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 22.03.2021 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 14.03.2022 298,50 EUR 13
26.01.2023 -464,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 2429966
S/N Item Name Date Type Document Payment
Vrátenie udržiavacieho poplatku Type Internal Letter
Vrátenie udržiavacieho poplatku Type Internal Letter
Vrátenie udržiavacieho poplatku Type Internal Letter
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 28.12.2018 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Opis 28.12.2018 Type Delivered
Patentové nároky 28.12.2018 Type Delivered
Plná moc 28.12.2018 Type Delivered
Sprievodný list 28.12.2018 Type Delivered
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 02.01.2019 Type Payment
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 27.03.2019 Type Sent document
Žiadosť o uvedenie do predošlého stavu 28.10.2020 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Plná moc 28.10.2020 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 28.10.2020 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 28.10.2020 Type Delivered
Sprievodný list 28.10.2020 Type Delivered
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 28.10.2020 Type Delivered
Plná moc 28.10.2020 Type Delivered
Sprievodný list 28.10.2020 Type Delivered
oznámenie o zápise zmeny 30.10.2020 Type Sent document
Poplatok za uvedenie do predošlého stavu 03.11.2020 Type Payment
všeobecný referátnik 06.07.2021 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 08.09.2021 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 08.09.2021 Type Delivered
Sprievodný list 08.09.2021 Type Delivered
rozhodnutie o uvedení do predošlého stavu - nevyhovenie 21.12.2022 Type Sent document
rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (zaniknuté EP) 25.01.2023 Type Sent document
rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (zaniknuté EP) 25.01.2023 Type Sent document
rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (zaniknuté EP) 25.01.2023 Type Sent document
EP 2429966
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 30.10.2020 Aalborg Portland Holding A/S Aalborg Portland A/S
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku